‘Άδειες Κυνηγίου Κόστος και διατάξεις περιόδου 2015-16( ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΦΕΤΟΣ 16-17ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΦΕΤΟΣ ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ!
ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΕΣ, ΑΣ ΤΟ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ
(11+1 ΕΜΕΙΝΕ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!)

Α.Κ.ΚΑΛΑ ΚΥΝΗΓΙΑ

Κόστος Αδειών Κυνηγίου και διατάξεις περιόδου 2015-16

 13/8/2015 θα ξεκινήσουν οι θεωρήσεις
αδειών της Κυνηγετικής Περιόδου 2015-2016;


Πληροφορίες από 3ος κυνηγητικός σύλλογος
Οι τιμές είναι:
Τοπική: 105,25 €
Περιφερειακή: 125,25 €
Γενική: 155,25 €Έχω τις περυσινές διατάξεις, διότι ακόμη δεν έχουν βγει οι νέες, αλλά οι πληροφορίες είναι ότι οι αλλαγές είναι μηδαμινές, Π.Χ. τα κοτσύφια στο τέλος της περιόδου θα απαγορευτεί, κάποια μέρη που πέρασαν μερικά  έτη μετά από πυρκαγιές επιτρέπονται.
Θα ενημερωθούμε από ώρα σε ώρα, γιαυτο εκτός τις τιμές των αδειών, τα άλλα είναι με επιφύλαξη (ΚΑΛΑ ΚΥΝΗΓΙΑ!)

EXEI ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΑΓΕΣ!
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Την αριθ. 107007/3285/15−9−2009 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β ́/ 2003) με θέμα
«Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας κυνη−
γίου», αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χο−
ρήγησης άδειας θήρας ως ακολούθως:
Α. Δικαιολογητικά:
Για τους ημεδαπούς κυνηγούς, τους ομογενείς υπη−
κόους ξένων κρατών, τους υπηκόους κρατών − μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπηκόους ξένων κρατών
που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν τις 15ετίας και τους
διπλωματικούς υπαλλήλους:
1. Αίτηση προς την αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας
θήρας.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής
κυνηγετικού όπλου (A.K.K.O) ή βεβαίωση ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγε−
τικού όπλου, από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κα−
τοικίας του ενδιαφερομένου.
3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό η ατομικό) για
την κάλυψη από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά
την άσκηση του κυνηγίου.
4. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυ−
νηγίου υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου
Ταμείου, όπως αυτός ορίστηκε από τις παρ. 2 & 3, άρθρο
8 του ν. 3208/2003 και ισχύει σήμερα.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα
δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για παράβαση των
αδικημάτων των εδ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου
264 του Ν.Δ. 86/1969 ή ότι εκκρεμεί σε βάρος του σχε−
τική ποινική δίωξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τε−
λεσίδικη καταδικαστική απόφαση και σύμφωνα με την
8/79 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. δικαιούται της έκδοσης
άδειας θήρας.
Οι παλαιοί κυνηγοί στην υπεύθυνη δήλωση θα συ−
μπληρώνουν επιπλέον ότι «είναι κάτοχοι άδειας κατο−
χής κυνηγετικού όπλου σε ισχύ ή βεβαίωσης αρμόδιας
αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χο−
ρήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου»
6. Οι κυνηγοί οι οποίοι εφοδιάζονται για πρώτη φορά
με άδεια θήρας θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:
6.1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής
ταυτότητας.
6.2. Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων
Κυνηγών, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις
σχετικές εξετάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορί−
ζεται στο παράρτημα I της παρούσας.
6.3 Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. Ως αποδεικτικό
μόνιμης κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση
από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό
της εφορίας.
Το αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας αποτελεί απαραί−
τητο δικαιολογητικό και για τους παλιούς κυνηγούς οι
οποίοι εκδίδουν άδεια θήρας σε διαφορετική δασική
αρχή, λόγω αλλαγής της μόνιμης κατοικίας τους.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμό−
δια, για τη χορήγηση άδειας θήρας, δασική αρχή, στην
περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η μόνιμη
κατοικία του ενδιαφερομένου. Εξαιρείται το δικαιολο−
γητικό υπ’ αριθμ. 2, το οποίο απαιτείται μόνο για τους
νέους κυνηγούς.
 Οι κυνηγοί, εξαιρουμένων των υπηκόων ξένων κρα−
τών (πλην Ε.Ε.), μπορούν να ζητήσουν είτε απευθείας
από την αρμόδια δασική αρχή την έκδοση ή ανανέωση
της άδειας κυνηγίου είτε μέσω του αναγνωρισμένου
και συνεργαζόμενου με το Υ.Π.Α.Α.Τ. (νυν με το ΥΠ.Ε.Κ.Α)
κυνηγετικού συλλόγου του οποίου είναι μέλη.
6. Προς διάκριση των διαφόρων τύπων αδειών θήρας,
πέραν της αναγραφής του είδους της χορηγούμενης
άδειας στο σώμα του χορηγούμενου εντύπου «ατομικού
βιβλιαρίου θήρας» τίθεται έγχρωμη σφραγίδα στην άνω
δεξιά θέση της σελίδας, ετήσιας θεώρησης, του βιβλι−
αρίου (αριθμημένο στέλεχος) ως εξής:
α) Τοπικές άδειες θήρας: Πράσινο χρώμα και θα ση−
μειώνεται το γράμμα Τ.
β) Περιφερειακές άδειες θήρας: Βαθύ κυανό χρώμα
και θα σημειώνεται το γράμμα Π.
γ) Γενικές άδειες θήρας: Κόκκινο χρώμα και θα σημει−
ώνεται το γράμμα Γ.
7. Η έκδοση ετήσιας άδειας (ανανέωση των βιβλιαρίων
θήρας), θα γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερο−
μένου, αφού προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά
με την ίδια παραπάνω διαδικασία. Οι αρμόδιες δασικές
αρχές θα τηρούν βιβλίο έκδοσης αδειών θήρας, όπου
θα καταχωρείται:
− Ο αύξων αριθμός των εκδιδόμενων αδειών ο οποίος
και θα αναγράφεται στην οικεία στήλη του βιβλιαρίου.
− Ο αριθμός Μητρώου κυνηγού.
− Το ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και δ/νση κα−
τοικίας.
− Ο αριθμός τριπλότυπου ή γραμματίου εισπράξεως
των τελών, και
− Η κατηγορία της άδειας θήρας.
Η απασχόληση των κυνηγετικών συλλόγων για την
έκδοση των αδειών θήρας θα γίνεται χωρίς την οικονο−
μική επιβάρυνση των κυνηγών, εκτός από την αξία του
ατομικού βιβλιαρίου, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε
φορά από τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς που θα δι−
ενεργούνται από τις κυνηγετικές οργανώσεις, και θα
εισπράττεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής,
θεωρούμενη ως έσοδο του κυνηγετικού συλλόγου.

ΓΙΑ ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΤΑ ΕΔΩ >>  http://ap/2012/10/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: